blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är en kreditgivare? Definition & Lista på Kreditgivare (2024)

Den här artikeln tar upp kreditgivare i Sverige och kreditbedömningar. Vidare behandlas vad som är en bra respektive dålig kreditgivare. Det ges också exempel på kreditgivare samt begrepp besläktade med kreditgivare.

Sammanfattande fakta om kreditgivare

 • Kreditgivare är företag som erbjuder krediter.
 • Alla kreditgivare i Sverige har tillstånd från Finansinspektionen.
 • Kreditgivare gör alltid en riskbedömning när någon ansöker om lån.
 • Bra kreditgivare har tydliga villkor och låg effektiv ränta.
 • Dåliga kreditgivare har otydliga avgifter och opålitlig marknadsföring.
 • Exempel på andra namn för kreditgivare är långivare och kreditinstitut.

Vad är en kreditgivare?

En kreditgivare är ett företag som erbjuder krediter till privatpersoner eller företag. För att få tillåtelse att erbjuda krediter krävs att företaget har tillstånd från Finansinspektionen (FI). FI utövar också minst en gång om året tillsyn över kreditgivaren.

Vilka kreditgivare finns i Sverige?

Nedan är exempel på kreditgivare i Sverige inom olika kategorier:

 • Stora kreditgivare: Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB.
 • Medelstora kreditgivare: Ikano Bank, Collector Bank och Wasakredit.
 • Små kreditgivare: Rocker, Monara och ViigaLån.

Kreditgivares riskbedömning

Regler och bestämmelser gällande krediter riktade till privatpersoner regleras i Konsumentkreditlagen. Enligt 12 § i Konsumentkreditlagen gäller att “Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet”.

Kreditprövningen går vanligtvis till så att kreditgivaren beställer en kreditupplysning på den som ansöker om att få en kredit eller ett lån.

Vad ingår i en kreditupplysning?

Vad som ingår i en kreditupplysning varierar beroende på vilket företag den beställs ifrån men i regel finns följande information med:

 • Inkomstuppgifter för något eller några år bakåt i tiden.
 • Eventuella betalningsanmärkningar från Kronofogdemyndigheten.
 • Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
 • Uppgifter från folkbokföringen.
 • Civilstånd.

Utifrån dessa uppgifter gör kreditgivaren en bedömning huruvida kreditansökan ska beviljas eller ej.

Vill man få en kreditupplysning på sig själva kan man använda kreditupplysningsföretaget CreditSafe. De erbjuder en gratis kreditupplysning via sin hemsida (Min Kreditupplysning Online). Denna upplysning påverkar inte din kreditvärdighet. Här kan du hitta mer information om vilka uppgifter som ingår i en kreditupplysning: Vad ingår i en kreditupplysning?

Kreditgivare som beställer kreditupplysning från UC

Kreditgivare beställer ofta kreditupplysningen från Upplysningscentralen (UC) även om det finns andra kreditupplysningsföretag som exempelvis CreditSafe och Bisnode. UC är Sveriges största kreditupplysningsföretag.

Tidigare ägdes UC av de svenska storbankerna men sedan juli 2018 är UC-koncernen en del av finska Enento Group. De största bankerna beställer uteslutande sina kreditupplysningar från UC men det gör även många andra kreditgivare samt aktörer som ej är kreditgivare, till exempel hyresvärdar.

Vid bedömning av kreditvärdigheten väger UC samman en mängd faktorer. Utifrån denna sammanvägning räknas ett poängtal ut som UC benämner UC-score.

Vad utmärker en bra kreditgivare?

Det finns vissa objektiva kriterier som utmärker en bra kreditgivare. Ett kriterium är att kreditgivaren har tydliga villkor så att kredittagaren förstår krediten. Ytterligare ett kriterium är att den effektiva räntan är låg i jämförelse med likvärdiga krediter hos andra kreditgivare.

Därtill finns subjektiva kriterier. Att så är fallet visas av det stora antal krediter som finns på marknaden idag. För en person som har ett stort antal kreditförfrågningar registrerade hos UC kan till exempel de bästa kreditgivarna vara:

 • Kreditgivare som sällan säger nej.
 • Kreditgivare som godkänner flera kreditupplysningar.

Kreditgivare som sällan säger nej

Olika långivare har olika krav för att bevilja ett lån. För vissa räcker det med att antalet kreditupplysningar uppgår till ett visst antal för att neka en låneansökan. Andra skäl till att en långivare avslår en låneansökan kan vara att den som söker lånet har betalningsanmärkningar eller att han eller hon har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Samtidigt bör man ha i åtanke att en kreditgivare som sällan säger nej också kan vara en dålig kreditgivare. Så är fallet om den beviljar krediter till personer som har en låg sannolikhet att kunna återbetala krediten. Eftersom olika kreditgivare har olika krav lönar det sig därför att nå ut till så många kreditgivare som möjligt utan att samla på sig onödiga kreditupplysningar.

Om man har betalningsanmärkningar eller många kreditupplysningar lönar det sig kanske inte att ansöka hos kreditgivare som använder UC. Då samlar man på sig nya onödiga kreditupplysningar som ligger kvar hos UC i tolv månader. Det kan då vara en bättre ide att vända sig till kreditgivare som sällan säger nej vilka i regel inte använder UC.

Kreditgivare som godkänner flera kreditupplysningar

När en person ansöker om en kredit hos en kreditgivare gör kreditgivaren i regel en förfrågan om kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC). Dessa förfrågningar registreras. Om det finns många upplysningar på en person tolkar kreditgivare detta ofta som ett tecken på att personen antingen har ökat eller försökt att öka sin skuldsättning.

Många kreditgivare avslår därför en kreditansökan enbart på grund av många kreditförfrågningar. Detta sker trots att UC rekommenderar att en kreditgivare INTE ska avslå en kredit enbart på grund av att många kreditupplysningar har beställts på den som söker krediten. Det finns dock kreditgivare som godkänner flera kreditupplysningar och trots många förfrågningar kan bevilja en kredit.

Vad utmärker en dålig kreditgivare?

Det finns många varningssignaler som kan tyda på att en kreditgivare är dålig. Nedan räknas ett antal sådana upp men listan är inte fullständig. Exempel på varningssignaler är att:

 • Kreditgivaren inte anger ett räntespann i det fall räntan kan variera.
 • Kreditgivaren saknar transparens vad gäller avgifter vilket gör det svårt för kunden att förstå vad krediten kostar.
 • Kreditgivaren använder otydlig kommunikation, till exempel genom att muntligt eller skriftligt använda ett komplicerat språk.
 • Kreditgivaren tar ut avgifter som avser ersättning för kostnader som inte har något direkt samband med kostnader för kreditgivaren för den enskilda krediten.
 • Kreditgivaren har en marknadsföring som är påträngande.
 • Kreditgivaren har en marknadsföring som är utformad för att uppmana konsumenten att ta snabba och oöverlagda beslut.
 • Kreditgivaren har outbildad personal som ej kan besvara konsumenters frågor gällande krediten på ett korrekt sätt.
 • Kreditgivaren skickar ärenden till Kronofogden för betalningsföreläggande innan dess att en tidsperiod om 30 dagar efter fakturans förfallodatum förflutit.
 • Kreditgivaren erbjuder dåliga öppettider.

Exempel på kreditgivare

 • Tryggkredit: Kredit mellan 1 00030 000 kr, ränta 22,5 %.
 • Monara: Kredit mellan 1 00030 000 kr, ränta 26,5 %.
 • Northmill: Kredit mellan 1 00050 000 kr, ränta 7,9 – 25,9 %.
 • Sambla: Kredit mellan 5 000600 000 kr, ränta 2,95 – 29,95 %.
 • Lendo: Kredit mellan 10 000600 000 kr, ränta 2,95 – 29,95 %.

Ovanstående lista är några exempel på krediter som kreditgivare erbjuder. Vill du se fler kreditgivare och krediter kan du klicka på lista på kreditgivare.

Andra benämningar och besläktade ord till kreditgivare

Det finns en rad andra benämningar som är besläktade med begreppet kreditgivare. Här nedan beskriver Lånea likheter och skillnader mellan de olika begreppen:

 • Långivare
 • Låneföretag
 • Låneinstitut
 • Kreditinstitut
 • Finansbolag
 • Kreditmarknadsbolag
 • Konsumentkreditinstitut
 • Kreditbolag
 • Bank

Långivare

Långivare är ett vidare begrepp än kreditgivare då en kredit är en form av lån men alla lån är inte krediter. Vidare är en kreditgivare ett företag medan en långivare förutom att vara ett företag även kan vara en privatperson, till exempel en vän eller släkting.

Låneföretag

Låneföretag är ett samlingsbegrepp på företag som lånar ut pengar. Baserat på den typ av lån som låneföretaget erbjuder ges de olika namn som till exempel kreditgivare. Av detta följer att en kreditgivare är ett låneföretag men ett låneföretag är inte nödvändigtvis en kreditgivare.

Låneinstitut

Ett låneinstitut är ett företag som godkänts av Finansinspektion (FI) att bedriva utlåning. En kreditgivare är således ett låneinstitut.

Kreditinstitut

Ett kreditinstitut är en juridisk term för banker och andra kreditmarknadsföretag vilka har tillstånd att bedriva betalningsförmedling eller inlåning från allmänheten. Även om en kreditgivare ofta inte bedriver inlåning är det trots det att betrakta som ett kreditinstitut.

Finansbolag

Ett finansbolag erbjuder huvudsakligen produkterna leasing, factoring och avbetalningsköp. De har därför ett annat produktutbud än kreditgivare som huvudsakligen erbjuder krediter. Produkterna som finansbolag erbjuder kan ses som ett komplement till bankernas traditionella utbud av tjänster. Antalet finansbolag växten kraftigt under 1980-talet, bland annat till följd av att bankmarknaden var hårt reglerad. Efter finanskrisen på 1990-talet början minskade antalet bolag dock snabbt. År 2020 fanns det 22 finansbolag i Sverige.

Kreditmarknadsbolag

Kreditmarknadsbolag och banker är båda exempel på kreditinstitut. Utöver att lämna krediter kan ett kreditmarknadsbolag till skillnad från en kreditgivare också ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Vidare kan kreditmarknadsbolag ställa garantier för krediter, förvärva fordringar (till exempel factoring) och erbjuda leasing.

Konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut har beviljats tillstånd av Finansinspektionen (FI) att lämna eller förmedla krediter till konsumenter. Det är därför ett snävare begrepp än kreditgivare då den senare till skillnad från ett konsumentkreditinstitut även kan förmedla krediter till företag.

Kreditbolag

Till skillnad från kreditgivare erbjuder ett kreditbolag även inlåning. Liksom kreditgivare behöver kreditbolag tillstånd från Finansinspektionen men det är olika typ av tillstånd. Det är också viktigt att notera att kreditbolag inte behöver banktillstånd trots att de erbjuder både inlåning och utlåning.

Bank

Både banker och kreditgivare är exempel på låneinstitut. För att få benämna sig bank krävs det emellertid att man erbjuder fler tjänster än enbart kreditgivning, till exempel inlåning. Andra kännetecken för en bank är att den gör insättningar och uttag från Riksbanken.

Vanliga frågor

Är låneförmedlare en kreditgivare?

Nej, en låneförmedlare är inte en kreditgivare. En låneförmedlares uppgift är att föra samman kredittagare med kreditgivare. Låneförmedlaren ger den som ansöker om kredit tillgång till många kreditgivare men beställer endast en kreditupplysning. Mer information: Vad är en låneförmedlare?

Vad krävs för att bli kreditgivare?

För att bli kreditgivare i Sverige krävs tillstånd av Finansinspektionen (FI). Vid ansökan om tillstånd kontrollerar FI bland annat företagets tillgång på kapital, verksamhetsplan samt ägare och ledning. Ett företag som fått tillstånd står därefter under FI:s tillsyn.

Vilka nya kreditgivare finns det?

Det tillkommer hela tiden nya kreditgivare. Ibland erbjuder de produkter som skiljer sig från vad tidigare funnits på marknaden. Vill du se en lista över nya kreditgivare som tillkommit sedan 2022 kan du använda följande länk: Nya kreditgivare 2024.