blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Konsumentkreditinstitut

I den här artikeln förklaras vad ett konsumentkreditinstitut är och hur de gör kreditbedömningar. Vidare behandlas vad som utmärker ett bra respektive dåligt konsumentkreditinstitut. Det ges också exempel på konsumentkreditinstitut samt begrepp besläktade med konsumentkreditinstitut.

Sammanfattande fakta om konsumentkreditinstitut

 • Konsumentkreditinstitut ger ut krediter till konsumenter.
 • Alla konsumentkreditinstitut har tillstånd hos Finansinspektionen.
 • Konsumentkreditinstitut har en högre andel inkassokrav än storbanker.
 • Bra lån hos konsumentkreditinstitut har låg effektiv ränta.
 • Dåliga konsumentkreditinstitut använder otydlig kommunikation.
 • Konsumentkreditinstitut erbjuder bl a SMS lån och kontokrediter.
 • Konsumentkreditinstitut är en del av det bredare begreppet långivare.

Vad är ett konsumentkreditinstitut?

Ett konsumentkreditinstitut är ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen (FI) att enligt lag 2014:275 lämna krediter till konsumenter. Andra aktörer, till exempel banker, får också bevilja konsumentkrediter men regleras då av andra tillstånd från FI.

Konsumentkreditinstituts riskbedömning vid ansökan om lån

Regler och bestämmelser gällande krediter riktade till privatpersoner regleras i Konsumentkreditlagen. Enligt 12 § i Konsumentkreditlagen gäller att “Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet”.

Prövningen inleds vanligtvis med att konsumentkreditinstitutet beställer en kreditupplysning på den som ansöker om att få en kredit. Vad som ingår i en kreditupplysning varierar beroende på vilket företag den beställs ifrån men i regel finns följande information med:

 • Inkomstuppgifter för något eller några år bakåt i tiden.
 • Betalningsanmärkningar.
 • Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
 • Historik angående betalningsanmärkningar.

Utifrån dessa uppgifter gör kreditgivaren sedan en bedömning av kreditansökan. Denna bedömning ligger till grund dels för om låneansökan överhuvudtaget ska beviljas, dels till vilket belopp och vilka lånevillkor. Ju bättre ekonomisk situation den som ansöker om ett lån anses ha, desto högre belopp och förmånligare räntevillkor kan denne få.

Skillnad mellan konsumentkreditinstituts och storbankernas utlåning

I slutet av år 2021 publicerade Finansinspektionen (FI) en analys som visade att ungefär var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav. Det kan jämföras med storbankernas utlåning där runt 1 % av fallen går till inkasso.

En motsvarande, om än inte lika nedslående, bild fås om man tittar på hur ofta lånet senare hamnar som en skuld hos Kronofogdemyndigheten. För lån hos konsumentkreditinstitut är den siffran runt 2,5 % att jämföra med runt 0,5 % hos de som fått lån hos storbankerna.

Att konsumentkreditinstitut har fler som får problem att betala tillbaka lånen är inte förvånande. Dels ställer de i regel lägre krav för att bevilja en kredit, dels kräver de normalt en högre ränta. Skillnaderna var emellertid så stora att Konsumentverket beslutade att under år 2022 särskilt granska konsumentkreditinstituten.

Vad utmärker ett bra lån hos ett konsumentkreditinstitut?

Ett bra lån hos ett konsumentkreditinstitut utmärks av tydliga villkor som gör att låntagaren förstår vad krediten innebär. Lånet har vanligtvis också en låg effektiv ränta jämfört med likvärdiga krediter hos andra kreditgivare.

Konsumentkreditinstitut kan erbjuda ett brett utbud av lån och krediter. Vilket konsumentkreditinstitut som erbjuder det bästa lånet beror dock på låntagarens ekonomiska situation.

Vad utmärker ett dåligt konsumentkreditinstitut?

Under 2022 kommer Konsumentverket särskilt att granska konsumentkreditinstituten. Innan den granskningen är klar bör man därför vara lite extra observant på varningssignaler som kan tyda på att ett konsumentkreditinstitut är dåligt. Nedan räknas ett antal varningssignaler upp men listan är inte fullständig.

 • Konsumentkreditinstitutet anger inte ett räntespann i det fall räntan kan variera.
 • Konsumentkreditinstitutet saknar transparens vad gäller avgifter vilket gör det svårt för kunden att förstå vad krediten kostar.
 • Konsumentkreditinstitutet använder otydlig kommunikation, till exempel genom att muntligt eller skriftligt använda ett komplicerat språk.
 • Konsumentkreditinstitutet tar ut avgifter som avser ersättning för kostnader som inte har något direkt samband med kostnader för kreditgivaren för den enskilda krediten.
 • Konsumentkreditinstitutet har en marknadsföring som är utformad för att uppmana konsumenten att ta snabba och oöverlagda beslut.
 • Konsumentkreditinstitutet har outbildad personal som ej kan besvara konsumenters frågor gällande krediten på ett korrekt sätt.
 • Konsumentkreditinstitutet skickar ärenden till Kronofogden för betalningsföreläggande innan dess att en tidsperiod om 30 dagar efter fakturans förfallodatum förflutit.

Exempel på långivare som är konsumentkreditinstitut

 • Brixo: Kredit mellan 3 000 – 30 000 kr, ränta 25,95 – 25,95 %.
 • Lendo: Kredit mellan 5 000 – 600 000 kr, ränta 2,95 – 29,95 %.
 • Klara lån: Kredit mellan 1 000 – 150 000 kr, ränta 9,84 – 39,80 %.
 • GF Money: Kredit mellan 1 000 – 30 000 kr, ränta 39,80 – 39,80 %.
 • Thorn: Kredit mellan 10 000 – 100 000 kr, ränta 9,84 – 21,60 %.

För att hitta och jämföra fler konsumentkreditinstitut, besök vår lista med långivare.

Exempel på produkter konsumentkreditinstitut erbjuder

Vilka typer av produkter som erbjuds varierar mellan olika konsumentkreditinstitut. Nedan listas några av de vanligast förekommande produkterna. Avsnittet avslutas med vad som menas med “lån utan UC” då det kan förekomma för samtliga beskrivna produkter.

 • SMS lån
 • Kontokrediter
 • Mikrolån
 • Blancolån
 • Hypotekslån
 • Lån utan UC

SMS lån

Ett SMS lån, eller snabblån som det också kallas, är en typ av kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre belopp. Namnet kommer av att kommunikationen mellan låntagaren och kreditföretaget förut skedde via SMS. Idag används Bank-ID för kommunikationen men själva namnet SMS lån lever kvar.

SMS lån beviljas vanligen på mindre belopp, runt 500 – 10 000 kronor. Återbetalningstiden är kort, ofta bara en månad. SMS lån har vanligtvis en hög ränta, uppemot 39,95 % och kreditgivaren tar i regel ut en avgift i samband med att man beviljas ett SMS lån.

Kontokrediter

En kontokredit innebär att en låntagare har ett konto hos en långivare med en bestämd gräns på hur mycket kontot får övertrasseras, det vill säga hur mycket som maximalt får lånas. Det påminner därmed om ett kreditkort.

En skillnad mellan ett kreditkort och en kontokredit är att det inte finns något kort kopplat till den senare. En annan skillnad är att återbetalningen ofta är flexiblare för kontokrediter jämfört med kreditkort.

Jämfört med SMS lån är generellt kraven högre för att erhålla en kontokredit. Det tar också i regel längre tid att erhålla en kontokredit då ett krav är att man först måste ha ett konto.

Mikrolån

Ursprungligen, och även idag, definieras mikrolån som lån på mindre belopp som användes för att stimulera entreprenörskap i utvecklingsländer för att därigenom bryta fattigdom. Lånen används för att finansiera en specifik investering såsom en ko, symaskin etc.

Idag används emellertid begreppet mikrolån även av en del konsumentkreditinstitut. Då rör det sig vanligen om att marknadsföra snabblån om små belopp, det vill säga lån med hög ränta, kort återbetalningstid och som betalas ut som snabbt.

Blancolån

Ett blancolån kallas även privatlån och är ett lån utan säkerhet och påminner på så sätt om ett SMS lån. Skillnaden mot SMS lån är att blancolån ofta är på större belopp och har längre löptid, men variationerna är stora.

Beloppsmässigt kan ett blancolån handla om mellan 5 000 till 600 000 kronor även om det är ovanligt att någon får låna 600 000 kronor. Återbetalningstiden är mellan 1 till 20 år medan räntan normalt ligger i spannet 2,95 till 19,9 %. Jämför konsumentkreditinstitut och ansök om lån här: blancolån.

Hypotekslån

Ett hypotekslån kräver till skillnad från SMS lån och blancolån en reell säkerhet eller pant Bostadslån är en typ av hypotekslån och då får man i regel låna upp till 85 % av bostadens värde. Konsumentkreditinstitut erbjuder istället ibland hypotekslån med en annan typ av säkerhet än en bostad, till exempel en bil.

Lån utan UC

De största bankerna beställer uteslutande sina kreditupplysningar från UC medan många konsumentkreditinstitut däremot använder Creditsafe eller Bisnode. Det går därför ofta att få ett lån utan UC genom att vända sig till ett konsumentkreditinstitut.

Nackdelen med långivare som ger ett lån utan UC är att de ofta tar ut högre räntor jämfört med långivare som använder UC.

Andra benämningar och besläktade ord till konsumentkreditinstitut

Det finns en rad andra benämningar som är besläktade med begreppet konsumentkreditinstitut. Här nedan beskriver Lånea likheter och skillnader mellan de olika begreppen:

 • Långivare
 • Låneföretag
 • Låneinstitut
 • Kreditinstitut
 • Finansbolag
 • Kreditmarknadsföretag
 • Kreditgivare
 • Kreditbolag
 • Bank

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och långivare

Ett konsumentkreditinstitut är ett betydligt snävare begrepp än långivare. Konsumentkreditinstitut är registrerade i Finansinspektionens företagsregister och det finns för närvarande 72 st i Sverige (15 maj 2022).

Ett konsumentkreditinstitut erbjuder endast krediter till privatpersoner medan en långivare kan erbjuda dessa även till företag. Vidare är ett konsumentkreditinstitut alltid ett företag medan en långivare förutom att vara ett företag även kan vara en privatperson, till exempel en vän eller släkting.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och låneföretag

Låneföretag är ett samlingsbegrepp på företag som lånar ut pengar. Baserat på den typ av lån som låneföretaget erbjuder ges de olika namn som till exempel kreditgivare.

Av detta följer att ett konsumentkreditinstitut är ett låneföretag men att ett låneföretag ofta är något annat än ett konsumentkreditinstitut, till exempel en bank eller kreditmarknadsbolag.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och låneinstitut

Ett låneinstitut är ett företag som godkänts av Finansinspektion (FI) att bedriva utlåning. Ett konsumentkreditinstitut är således ett låneinstitut men det finns många låneinstitut som inte är konsumentkreditinstitut.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och kreditinstitut

Ett kreditinstitut är en juridisk term för banker och andra kreditmarknadsföretag vilka har tillstånd från Finansinstitutet (FI) att bedriva betalningsförmedling eller inlåning från allmänheten. Kreditinstitut är reglerat enligt (SFS2004:297).

Även om ett konsumentkreditinstitut ofta inte bedriver inlåning är det trots det att betrakta som ett kreditinstitut.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och finansbolag

Skillnaden mellan ett konsumentkreditinstitut och ett finansbolag består främst av vilka produkter de erbjuder. Ett finansbolag erbjuder huvudsakligen leasing, factoring och avbetalningsköp medan konsumentkreditinstitut främst erbjuder krediter till privatpersoner.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och kreditmarknadsföretag

Ett kreditmarknadsföretag kan till skillnad från ett konsumentkreditinstitut också bevilja krediter till företag samt ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Vidare kan kreditmarknadsföretag ställa garantier för krediter, förvärva fordringar (till exempel factoring) och erbjuda leasing.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och kreditgivare

Ett konsumentkreditinstitut är ett exempel på kreditgivare. Kreditgivare är dock ett mycket vidare begrepp och omfattar bland annat kreditgivare som erbjuder krediter till företag vilket konsumentkreditinstitut inte gör.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och kreditbolag

Till skillnad från konsumentkreditinstitut erbjuder kreditbolag även inlåning. Liksom konsumentkreditinstitut behöver kreditbolag tillstånd från Finansinspektionen men det är olika typer av tillstånd. Det kan också vara värt veta att kreditbolag inte behöver banktillstånd trots att de erbjuder både inlåning och utlåning.

Skillnad mellan konsumentkreditinstitut och bank

Både banker och konsumentkreditinstitut är exempel på låneinstitut. För att få benämna sig bank krävs det emellertid att man erbjuder fler tjänster än enbart kreditgivning, till exempel inlåning. Ett annat kännetecken för banker är att de gör insättningar och uttag från Riksbanken.

En tredje viktig skillnad är att tillsynen av banker utförs av Finansinspektionen (FI) medan den för konsumentkreditinstitut utförs av Konsumentverket. Idag (maj 2022) finns det ungefär 30 stycken företag som är registrerade som bank i Sverige.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att få ett lån från konsumentkreditinstitut?

För snabblån finns det konsumentkreditinstitut som betalar ut pengarna mer eller mindre direkt. En förutsättning för att det ska gå så fort är dock att konsumentkreditinstitutet är kopplat till din bank.
Ett privatlån tar längre tid att få eftersom handläggningstiden ofta är ett par dagar. Därefter ska skuldebrevet också signeras vilket kan ta ytterligare upp till en vecka.

Vilken nominell ränta erbjuder konsumentkreditinstitut?

Konsumentkreditinstitut erbjuder vanligtvis en nominell ränta på mellan 2,95 – 39,8 %. Den är dock normalt högre än för till exempel bolån. Den maximala räntan, räntetaket, som ett konsumentkreditinstitut får ta ut är referensräntan plus 40 procentenheter.

Hur hög kan den totala kostnaden bli för ett lån hos ett konsumentkreditinstitut?

För högkostnadskrediter, d.v.s där den effektiva räntan uppgår till mer än 30 procentenheter plus referensräntan, finns ett kostnadstak. Kostnadstaket innebär att den totala kostnaden för ett lån hos ett konsumentkreditinstitut inte får vara högre än 100 % av kreditbeloppet.

I samband med att kostnadstaket infördes år 2018 blev det också svårare att förlänga löptiden på högkostnadskrediter. För lån som inte är högkostnadskrediter finns det däremot ingen begränsning av den totala kostnaden.