blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

KALP (Kvar Att Leva På): Definition & Exempel på KALP-Kalkyl

I denna text hjälper vi på Lånea till att reda ut vad en KALP-kalkyl är, vad som ingår i kalkylen och hur den används av långivare. Du får också tips och råd om hur du gör en egen “kvar att leva på-kalkyl”.

Sammanfattning av vad KALP är och hur en KALP-kalkyl används

 • ”KALP” står för Kvar Att Leva På.
 • KALP är en kalkyl som visar ditt månatliga ekonomiska överskott.
 • KALP-kalkyler används av långivare för att avgöra betalningsförmåga.
 • Kreditupplysning och KALP-kalkyl är viktiga verktyg vid kreditprövning.
 • KALP-kalkylens resultat påverkar bedömningen av din kreditvärdighet.
 • KALP inkluderar schablonmässiga levnadskostnader och inkomster.
 • KALP kan variera mellan olika långivare pga. olika schablonkostnader.
 • KALP tas i beaktande vid ansökan om bolån.
 • Bolåns-KALP beräknas med kalkylränta och amorteringskrav.
 • Finansinspektionens räknesnurra kan användas för att kontrollera KALP.

Vad är KALP?

KALP (Kvar Att Leva På) är en kalkyl långivare tar fram för att visa hur stort ditt överskott är varje månad. Överskottet ger en indikation på om du har råd att betala tillbaka lånet du sökt. Resultatet av en KALP-kalkyl får man om man räknar ihop alla inkomster och drar bort fasta utgifter.

KALP-kalkylen och kreditupplysningen är två viktiga verktyg i kreditprövningen

I samband med att en långivare gör kreditprövningen tas alltid en kreditupplysning. Tillsammans med KALP-kalkylen är kreditupplysningen ett av de viktigaste verktygen för att avgöra om lån kan beviljas.

I en kreditupplysning framgår t.ex. din taxerade inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och om du har underskott av kapital. Kreditupplysningen kan beställas av en rad olika företag, t.ex. UC, Bisnode eller Creditsafe.

Så påverkar resultatet av KALP-kalkylen din kreditvärdighet

Resultatet av en KALP-kalkyl påverkar din kreditvärdighet genom att den är en fingervisning om hur stor lånekostnaden kan vara för att du ska klara återbetalningen. Visar kalkylen att du har 2 000 kr över efter att du betalat dina månadsutgifter kan lånet inklusive amortering kosta max 2 000 kr.

Vanligtvis vill också långivaren att det ska finnas en viss marginal mellan lånets kostnad och din KALP. Exempelvis kan de ta höjd för högre ränta i sin kalkyl. Därför är det inte säkert att du kan beviljas ett lån, trots att din kreditvärdighet är god och ditt överskott överstiger lånekostnaden.

Vad ingår i en KALP-kalkyl?

Schablonmässiga levnadskostnader i KALP-kalkylen

De levnadskostnader som används i KALP-kalkylen beräknas schablonmässigt. Banker och långivare kan använda sig av egna schablonbelopp i beräkningen, men det finns också genomsnittliga belopp att utgå från. Det vanligaste är att bankerna använder Konsumentverkets “Kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå”.

Exempel på levnadskostnader som används i en KALP-kalkyl

Tabell 1: Hur en uppskattning av levnadskostnader och schablonbelopp kan se ut för en ensamstående person i 30-årsåldern.
Livsmedel3 000 kr
Kläder och skor500 kr
Mobiltelefon och medier1 600 kr
Förbrukningsvaror och personlig hygien800 kr
Hemutrustning1 000 kr
Hushållsel, vatten och avlopp450 kr
Fritidsaktiviteter650 kr
Hemförsäkring150 kr
Bilkostnader2 750 kr
Totalt10 900 kr

Konsumentverket uppger att de i sin beräkning över levnadskostnader utgår från ett normalt vardagsliv utan vare sig lyx eller sparsamhet. De tar därmed heller ingen hänsyn till hushållets inkomster i sin beräkning.

De utgår också från att hushållet är bosatt i en fullt utrustad hyreslägenhet, att ingen i hushållet har någon sjukdom och att inga andra extraordinära kostnader tillkommer.

I tabell 2 finns en beräkning av hur mycket ett barn kostar per månad beroende på ålder. Uppgifterna är hämtade från Swedbank och avser 2023.

Observera att beloppen i tabell 2 endast är en uppskattning och att olika långivare kan använda andra belopp och beräkningssätt.

Tabell 2: Så mycket beräknas ett barn kosta enligt KALP-kalkylen.
ÅlderMånadskostnad
0 - 1 år3 150 kr
1 - 3 år3 520 kr
4 - 6 år3 790 kr
7 - 10 år4 460 kr
11 - 14 år4 960 kr
15 - 19 år5 710 kr

Din inkomst i KALP-kalkylen verifieras genom en kreditupplysning

Din inkomst verifieras av långivaren via en kreditupplysning. Skiljer sig dina uppgifter i ansökan mot den taxerade inkomsten enligt kreditupplysningen kan du behöva komplettera din ansökan med t.ex. lönebesked eller anställningsbevis.

Eftersom inkomstuppgifterna i en kreditupplysning motsvarar den senast taxerade årsinkomsten kan det hända att din inkomst inte hunnit uppdateras. Exempel på situationer där komplettering kan behövas är om du nyligen bytt till ett mer välbetalt jobb eller fått en löneförhöjning.

Exempel på hur en KALP-kalkyl kan se ut

Tabell 3: Exempel på hur en KALP-kalkyl kan se ut för ett hushåll med två vuxna och ett barn på 5 år.
Hushållets inkomster efter skatt+ 45 000 kr
Boendekostnader- 8 000 kr
Månadskostnad befintliga lån- 2 000 kr
Schablonmässiga levnadskostnader- 19 400 kr
Kvar att leva på (KALP)+ 15 600 kr

Hushållet i tabell 3 har alltså enligt kalkylen ett överskott på 15 600 kr varje månad. Det innebär i regel ett bra utgångsläge för att beviljas lån. Ansöker du om ett bolån tas även boendets uppskattade driftskostnader med i beräkningen av KALP.

Skillnader i beräkningen av KALP vid kreditprövning

När en långivare gör en kreditprövning och beräknar KALP kan resultatet skilja sig mellan olika långivare. Anledningen till det är att de schablonbelopp långivaren använder i kalkylen inte är standardiserade. Det är alltså upp till långivaren vilka schablonkostnader denne vill använda i sina beräkningar.

Tänk på att långivare också väger in andra faktorer än KALP vid en kreditprövning. Exempelvis tar långivaren alltid en kreditupplysning för att få information om din ekonomi och verifiera de uppgifter du lämnat i ansökan. Därmed kan din ansökan avslås om du t.ex. har anmärkningar, även om din KALP är hög.

Beräkning av bolån utifrån Kvar att leva på-kalkylen

Utöver levnadskostnader och övriga lånekostnader tar banken hänsyn till några ytterligare faktorer när du ansöker om ett bolån:

 • Kalkylränta
 • Amorteringskrav

KALP för bolån beräknas med kalkylränta

När du ansöker om bolån räknar banken, förutom levnadskostnader, även med det tilltänkta boendets uppskattade driftskostnader. Banken beräknar också bolånekostnaderna utifrån en kalkylränta.

Kalkylräntan skiljer sig mellan olika banker, men är ofta väl tilltagen jämfört med den aktuella listräntan. Det beror på att KALP-kalkylen och din ekonomi behöver gå ihop även om Riksbankens reporänta (och därmed också låneräntan) höjs.

Eftersom räntan på bolån har legat på en låg nivå under lång tid sänkte flera banker sina kalkylräntor under 2021. Handelsbanken, Danske Bank och Nordea sänkte t.ex. sin kalkylränta från högre nivåer ner till 6 %.

Amorteringskrav för bolån beaktas i KALP-kalkylen

I KALP-kalkylen för bolån beaktas även de skärpta amorteringskrav som trädde i kraft 1 mars 2018. De nya kraven innebär att hushållen måste amortera olika mycket på sina bolån beroende på belåningsgrad och skuldkvot.

Med belåningsgrad menas lån i förhållande till marknadsvärde. Skuldkvot får man fram om man delar lånebeloppet med hushållets inkomst.

Tabell 4: Vilka amorteringskrav bankerna räknar med i sin KALP-kalkyl.
Amorteringskrav (per år)
Belåningsgrad 70 - 85 %2 % av lånebeloppet
Belåningsgrad 50 - 70 %1 % av lånebeloppet
Belåningsgrad 0 - 50 %Inget krav på amortering
Skuldkvot över 4,5 gånger inkomsten1 % extra av lånebeloppet i tillägg till ovan

Vill du själv enkelt kontrollera din KALP och om du omfattas av de skärpta amorteringskraven kan du använda Finansinspektionens räknesnurra. Där fyller du i uppgifter om inkomst, bostadens värde samt lånebelopp och ser direkt vilka amorteringskrav som gäller för just dig.

Vanliga frågor

Hur påverkar resultatet av KALP-kalkylen mina chanser att få låna?

Resultatet av KALP-kalkylen påverkar dina chanser att få lån på så vis att ju större ditt överskott är varje månad, desto större är dina chanser att få ett lån. Du har också möjlighet att få låna ett högre belopp till en lägre ränta ju större marginal du har i din KALP-kalkyl.

Hur mycket vill banken att man har kvar att leva på?

Grundprincipen är att kostnaden för det lån du ansöker om inte får överstiga det belopp du har kvar att leva på. Har du 5 000 kr kvar att leva på varje månad får månadskostnaden för lånet uppgå till max 5 000 kr. Hur mycket banken vill att man har kvar att leva på skiljer sig dock olika aktörer emellan.

Banker och långivare vill såklart också att det ska finnas marginal mellan lånekostnaden och överskottet. Därför går det inte att avgöra hur mycket bankerna generellt sett vill att man har kvar att leva på.

Kan banken ändra sin KALP-kalkyl om man har lägre utgifter?

Ja, i vissa fall kan banken ändra sin KALP-kalkyl om man har lägre utgifter än bankens schablonbelopp. Det vanligaste är dock att banken utgår från de schablonmässiga levnadskostnaderna när de gör sin KALP-kalkyl.

Vad ingår alltid i en kvar-att-leva-på-kalkyl?

I en kvar-att-leva-på-kalkyl ingår alltid totala inkomster, boendekostnader, lånekostnader samt övriga levnadskostnader. Uppgifter om årsinkomst, boende och befintliga lån är sådant som du själv fyller i när du ansöker om lån. Övriga levnadskostnader beräknas utifrån schablonbelopp.