blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Underskott Av Kapital: Vad det betyder & dess Skattereduktion

I denna artikel går Lånea igenom vad underskott av kapital är och hur det beräknas. Artikeln beskriver också hur underskott av kapital används för skattereduktion samt hur det påverkar kreditvärdigheten och därigenom möjligheten att få lån.

Sammanfattande fakta om underskott av kapital

 • Underskott av kapital innebär högre utgifter än inkomster av kapital.
 • Att ha räntekostnader kan bidra till ett underskott av kapital.
 • Skatteavdrag för underskott av kapital måste nyttjas samma inkomstår.
 • Skatteavdraget är 30 % av underskott av kapital upp till 100 tkr.
 • För underskott av kapital över 100 tkr görs avdrag med 21 %.
 • Endast räntekostnader (inte avgifter) får tas med i kapitalunderskott.
 • Det går att se underskott av kapital i en kreditupplysning.
 • Skatteverket tillhandahåller uppgifter om underskott av kapital.
 • Ökat underskott av kapital behöver inte direkt försämra kreditvärdigheten.
 • Högt underskott (>10% av årsinkomst) kan dock försämra lånevillkor.

Vad är underskott av kapital?

Underskott av kapital är en skattemässig situation som uppstår när en person har mer i kapitalutgifter än i kapitalinkomster. Kapitalutgifter är t.ex. ränteutgifter och förluster vid aktieförsäljningar. Kapitalinkomster är t.ex. ränteintäkter och uthyrning av privata tillgångar.

Hur påverkar ränta underskott av kapital?

Räntekostnader och ränteintäkter är i regel lätta att hänföra till kostnader respektive intäkter av kapital. Flertalet personer har lån och därmed räntekostnader. I avsaknad av andra kapitalrelaterade poster medför detta att man har ett underskott av kapital. Mer om ränta här: Vad är ränta?

Vad är skillnaden mellan underskott och överskott av kapital?

Skillnaden mellan underskott och överskott av kapital är enkelt uttryckt att de är varandras motsatser. Överskott av kapital uppstår då intäkterna av kapital överstiger kostnaderna. Överskott av kapital beskattas med en skattesats på 30 procent.

Hur räknas underskott av kapital ut?

Vid uträkningen av underskott av kapital måste kostnaderna av kapital såsom räntekostnader och aktieförsäljningar som gjort med förlust dras från inkomsterna av kapital. För att bestämma om en försäljning gjorts till vinst eller förlust måste först det så kallade ingångsvärdet bestämmas.

Ingångsvärdet vid till exempel en fastighetsförsäljning är inköpspriset plus kostnader för renoveringar. För aktier är det i regel inköpspriset. Är ingångsvärdet större än försäljningspriset uppstår en förlust.

Vid mer komplexa former av försäljningar som till exempel inlösen av aktier och aktier som har splittats rekommenderas att besöka Skatteverkets hemsida för mer detaljerad information.

Skattereduktion för underskott av kapital

En skattereduktion för underskott av kapital för ett beskattningsår kan inte sparas utan måste utnyttjas samma inkomstår. Med undantag för investeraravdrag som beskrivs längre ner får skatteavdrag vid underskott av kapital göras med:

 • 30 % för underskott upp till 100 000 kronor.
 • 21 % för den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor.

Skattereduktionen för underskott av kapital får räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

En förutsättning för att fullt ut kunna utnyttja skattereduktion för underskott av kapital är att man har en tillräckligt stor inkomst från tjänst. Vidare gäller regeln att jobbskatteavdraget görs först och därefter skattereduktion för ränta till följd av underskott av kapital.

Underskott av kapital genom investeraravdrag

Förvärvar du andelar i ett företag av mindre storlek i samband med att företaget bildas eller vid nyemission kan du få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Detta kan ge upphov till underskott av kapital. Företaget upplyser vanligtvis om ett förvärv berättigar till investeraravdrag.

Du kan få avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna. Avdraget får maximalt uppgå till 650 000 kronor per år. Om du under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelar för vilka du gjort investeraravdrag ska avdraget dock återföras till beskattning.

Medför lånekostnader underskott av kapital och lägre skatt?

När man räknar på den totala kostnaden för att ta ett lån ska man ha i åtanke att kostnaderna förknippade med lånet också kan innebära att man behöver betala mindre i skatt. Beroende på hur en persons ekonomiska situation ser ut kan räntekostnaden användas till att minska skatten på två olika sätt:

 1. Minska överskottet av kapital.
 2. Använda underskottet av kapital till skattereduktion.

Används räntekostnaden till att minska överskottet av kapital innebär det att den verkliga kostnaden för lånet minskar med 30 % av räntekostnaden. Används underskottet av kapital till skattereduktion varierar andelen däremot beroende på hur stort underskottet är.

Vilka lånekostnader räknas in i underskott av kapital?

Den kostnad som är avdragsgill, d.v.s. kan räknas in i underskott av kapital, är räntekostnaden. Ett undantag är studielån via Centrala Studiemedelsnämnden där räntekostnaden ej är avdragsgill. Andra lånekostnader som till exempel uppläggnings- och avi-avgifter är däremot inte avdragsgilla.

Exempel på skattereduktion vid underskott av kapital

Anna har betalat 130 000 kronor i ränta på sitt huslån under beskattningsåret. Hon har också köpt andelar i ett mindre företag som omfattas av investeraravdraget för 80 000 kronor. Totalt ger detta henne en skattereduktion på 48 300 kronor enligt tabell 1 nedan.

Tabell 1: Exempel på skattereduktion vid underskott av kapital.
Annas skattereduktion för underskott av kapitalBelopp (kronor)Underskott av kapital
(kronor)
Skatte
reduktion
(Andel)
Skatte
reduktion
(Kronor)
Räntekostnader upp till 100 000 kronor100 000100 00030 %30 000
Räntekostnader överstigande
100 000 kronor
30 00030 00021 %6 300
Förvärv av andelar (investeraravdrag)80 00040 00030 %12 000
Totalt210 000170 00048 300

Hur kan man ta reda på underskott av kapital?

Det finns olika sätt att ta reda på vilket underskottet av kapital man har:

 • Genom att ta en kreditupplysning på sig själv.
 • Genom att begära ut uppgifter om ens underskott från Skatteverket.

Kanske vill man undersöka möjligheterna att få lån hos en specifik kreditgivare. Då är det ofta smartast att begära en kreditupplysning på sig själv hos det kreditupplysningsföretag som kreditgivaren använder. Är det istället viktigare att uppgifterna är så aktuella som möjligt bör man vända sig till Skatteverket.

Ta reda på underskott av kapital genom en kreditupplysning på sig själv

Genom att beställa en kreditupplysning på sig själv kan man få reda på vilket underskott av kapital som just det kreditupplysningsföretaget registrerat på dig. De tre största kreditupplysningsföretagen är Upplysningscentralen (UC), Creditsafe och Bisnode.

För mer information om hur du går tillväga kan du besöka vår sida om hur man tar en kreditupplysning på sig själv.

Begära ut uppgifter om underskott av kapital från Skatteverket

Underskott av kapital deklareras i inkomstdeklarationen och fastställs sedan av Skatteverket. UC, Creditsafe och Bisnode uppdaterar sin information om underskott av kapital från Skatteverket fem gånger per år. Därför kan uppgifterna skilja mellan Skatteverket och kreditupplysningsföretagen.

Är man ute efter de mest aktuella uppgifterna och främst intresserad av underskott av kapital är därför Skatteverket det bästa valet. På Skatteverkets hemsida fås tillgång till bland annat dina deklarationer och beslutade skatteuppgifter genom att logga in på “Mina Sidor.”

Hur påverkar underskott av kapital kreditvärdigheten?

Tvärtemot vad många kanske tror behöver en ökning av underskottet av kapital inte omedelbart påverka kreditvärdigheten negativt. Anledningen är att UCs riskprognos inte görs subjektivt utan beräknas rent statistiskt utifrån grupper med likvärdig information.

Detta innebär att om underskottet av kapital ändras kan man hamna i en annan grupp där sammanvägningen av olika faktorer som påverkar kreditvärdigheten är annorlunda. Med detta sagt är dock den generella regeln att, givet allt annat lika, ett högre underskott av kapital medför en försämring av kreditvärdigheten.

Vill man kontinuerligt följa hur ens kreditvärdighet hos UC påverkas av olika händelser kan man prenumerera på deras tjänst “Kreditkollen”. För mer information om vad som påverkar kreditvärdigheten kan du läsa här: kreditvärdighet.

Vad är ett högt underskott av kapital?

En tumregel är att om underskott av kapital uppgår till mer än 10 procent av en persons årsinkomst kan det anses som högt. För en person med 30 000 kr i månadsinkomst (360 000 kr i årsinkomst) kan alltså ett underskott av kapital på 36 000 kr eller mer anses vara högt.

Vad som räknas som högt underskott av kapital varierar dock mellan olika långivare. Vid bedömning av underskott av kapital är det förhållandet mellan underskott av kapital och inkomster från tjänst och näringsverksamhet som är av betydelse.

Hur påverkar underskott av kapital möjligheterna att få ett lån?

Om man har ett högt underskott av kapital tolkar många långivare att detta tyder på en hög belåning. Detta leder i sin tur till en lägre kreditvärdighet och således sämre lånevillkor eller till och med att man nekas ett lån.

Är underskottet av kapital däremot inte så högt påverkas inte kreditvärdigheten i alltför stor utsträckning. En studie från år 2021 av låneförmedlaren Sambla visade till exempel att underskottet av kapital har en förhållandevis liten effekt på möjligheten att få ett lån beviljat.

Hos Upplysningscentralen (UC) är istället faktorer som UC-risk (%) och antal kreditupplysningar de absolut vanligaste orsakerna till nekade låneansökningar. Samblas studie visade här att möjligheten till lån snabbt begränsades vid en UC-risk på över 15 % samt vid fler än 20 kreditupplysningar.

Vanliga frågor

Behöver underskott av kapital deklareras?

Ja, underskott av kapital ska deklareras i den årliga inkomstdeklarationen. Det räcker med att redovisa hur underskottet av kapital uppstått. Skatteavdraget (reduktionen) ska däremot inte göras i deklarationen utan det tillgodoförs automatiskt av skattemyndigheten i samband med skatteuträkningen.

Är det vanligt med underskott av kapital?

Ja, det är vanligt med underskott av kapital. Totalt har svenskarna runt 4 500 miljarder i skulder hos monetära finansinstitut. Detta motsvarar ungefär 89 % av bruttonationalprodukten (BNP). Nästan fyra femtedelar av dessa lån utgörs av bostadslån och ungefär 2,2 miljoner svenskar har bostadslån idag.

Kan man minska sitt underskott av kapital?

Ja, man kan minska sitt underskott av kapital. Äger man till exempel aktier som har stigit i värde kan man välja att sälja dessa. Den reavinst som uppstår vid försäljningen kan man sedan använda för att minska sitt underskott av kapital.