blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Överskott Av Kapital: Vad det är & Hur det Deklareras (2024)

I denna artikel går Lånea igenom vad överskott av kapital är och hur det beräknas. Artikeln beskriver också hur det kan påverka kreditvärdigheten och därigenom möjligheten att få lån.

Sammanfattande fakta om överskott av kapital

  • Överskott av kapital innebär högre kapitalinkomster än kapitalutgifter.
  • Ett överskott av kapital kan påverka möjligheten att få lån.
  • Det finns tre inkomsttyper: tjänst, näringsverksamhet och kapital.
  • Underskott av kapital är när kapitalutgifter överstiger inkomster.
  • Överskott av kapital deklareras i den årliga inkomstdeklarationen.
  • Överskott av kapital beskattas med 30 %.
  • Man kan ta reda på överskott via kreditupplysning eller Skatteverket.
  • Överskott av kapital kan minska rätten till studiemedel.

Vad är överskott av kapital?

Överskott av kapital är att inkomster av kapital är högre än utgifter av kapital. Skattemässigt finns tre typer av inkomster: inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Inkomst av kapital är de inkomster som INTE kan hänföras till näringsverksamhet eller tjänst.

Motsatsen till överskott av kapital är underskott av kapital

Underskott av kapital kan sägas vara motsatsen till överskott av kapital. Det innebär att om utgifterna av kapital varit högre än inkomsterna av kapital benämns detta istället för underskott av kapital.

Hur uppstår överskott av kapital?

Överskott av kapital är en skattemässig situation som uppstår när en person har mer i kapitalinkomster än i kapitalutgifter. Kapitalinkomster är t.ex. ränteintäkter, aktieutdelningar och vinst vid försäljning av tillgångar. Kapitalutgifter är t.ex. ränteutgifter och förluster vid aktieförsäljningar.

Hur påverkar ränta överskott av kapital?

Ränteinkomster kan ge upphov till ett överskott av kapital, t.ex. om man har ränteinkomster från ett sparkonto. För de flesta personer är dock ränteutgifterna för t.ex. bostadslån högre än deras ränteinkomster. I avsaknad av andra poster relaterade till kapital har man då istället ett underskott av kapital.

Saknar man däremot lån eller endast har lån på låga belopp och samtidigt innehar ett sparkapital kan ett överskott av kapital uppstå. Det beror på att man haft högre inkomster än utgifter i form av ränta.

När ska överskott av kapital deklareras?

Överskott av kapital redovisas i deklarationen i samband med den årliga inkomstdeklarationen. För år 2022 var sista datumet för inlämnade av inkomstdeklarationen den 2 maj.

Hur beskattas överskott av kapital?

Överskott av kapital beskattas med 30 %. Redovisningen av löpande inkomster och utgifter sker enligt kontantprincipen. Det innebär att inkomster räknas från det datum de kan användas (disponeras) och utgifter när de betalas. Kapitalvinster beskattas när de avyttras, d.v.s. vid försäljning eller byte.

Hur räknas överskott av kapital ut?

Överskott av kapital räknas ut genom att från inkomster av kapital dra av utgifter av kapital. Har du till exempel gjort en reavinstförsäljning på aktier på 100 000 kronor och haft räntekostnader på lån på 50 000 kronor blir överskottet av kapital 50 000 kronor.

Så beräknas inkomster av kapital

Ränteintäkter är en form av inkomst av kapital som är relativt lätt att räkna ut. För att slå fast om en försäljning gjorts till vinst måste först objektets ingångsvärde beräknas. Vid till exempel en fastighetsförsäljning är det inköpspriset plus kostnader för renoveringar.

Vid mer komplexa former av försäljningar som till exempel inlösen av aktier och aktier som har splittats rekommenderas att besöka Skatteverkets hemsida för detaljerad information. Två stycken ner finns ett enkelt fiktivt räkneexempel för att illustrera hur överskott av kapital beräknas.

Så beräknas utgifter av kapital

Utgifter av kapital räknas i grunden ut på motsvarande sätt som inkomster av kapital. Här handlar det istället om till exempel ränteutgifter på lån och förluster som uppkommit vid försäljning av aktier eller fastigheter.

Har till exempel ett överskott av kapital uppstått vid en försäljning med vinst kan utgifter för räntor användas för att reducera, eller kvitta som det också kallas, överskottet av kapital. Därigenom kan man minska skattekostnaden.

Räkneexempel för överskott av kapital

Antag att du köpt 10 000 stycken aktier för 20 kronor styck. Under år 2021 sålde du dessa för 100 kronor styck. Därigenom har du fått en inkomst av kapital (reavinst) vid försäljningen på: Antal x (Försäljningspris – Inköpspris) = 10 000 x (100 – 20) = 800 000 kronor.

Därtill har du en ränteutgift på 150 000 kr för ett lån år 2021. Denna utgift av kapital kan kvittas mot reavinsten från aktieförsäljningen. Denna kvittning är dock endast tillåten att göra samma år som utgiften uppstått. Således uppstår ett överskott av kapital på 800 000 – 150 000 = 650 000 kr.

Hur kan man ta reda på överskott av kapital?

Det finns huvudsakligen två vägar att ta reda på överskott av kapital:

  • Genom att ta en kreditupplysning på sig själv.
  • Genom att begära ut uppgifter om ens överskott från Skatteverket.

Om syftet med att ta reda på överskott av kapital är att undersöka möjligheterna att få ett lån hos en specifik kreditgivare bör man begära kreditupplysning hos det företaget som kreditgivaren använder. Är det viktigare att uppgifterna generellt är så aktuella som möjligt bör man istället vända sig till Skatteverket.

Ta reda på överskott av kapital genom en kreditupplysning på sig själv

Kreditupplysningsföretag som UC, Creditsafe och Bisnode registrerar uppgifter om överskott av kapital. Vill du ta reda på ditt överskott av kapital kan du ta en kreditupplysning på dig själv.

Begära ut uppgifter om överskott av kapital från Skatteverket

Överskott av kapital ingår i den taxerade inkomsten i deklarationen. Kreditupplysningsföretagen UC, Creditsafe och Bisnode uppdaterar information om den taxerade inkomsten från Skatteverket fem gånger per år. Det innebär att uppgifter om överskott av kapital kan skilja mellan Skatteverket och kreditupplysningsföretagen.

Är man ute efter de mest aktuella uppgifterna och främst intresserad av överskott av kapital är Skatteverket det bästa valet. Genom att logga in på “Mina Sidor” på Skatteverkets hemsida fås tillgång till bland annat dina deklarationer och beslutade skatteuppgifter.

Hur påverkar överskott av kapital kreditvärdigheten?

När Upplysningscentralen (UC) bedömer kreditvärdigheten är de två senaste årens inkomster en del av underlaget. Givet allt annat lika, påverkar ett överskott av kapital därför kreditvärdigheten positivt. Däremot påverkar tillgångar inte kreditvärdigheten då UC saknar tillgång till dessa uppgifter.

På liknande sätt som en minskning av skuld behöver inte heller ett högre överskott av kapital omedelbart innebära en bättre kreditvärdighet hos UC. UC:s riskprognos beräknas rent statistiskt utifrån grupper av individer med likvärdig information.

Om en informationspost förändras kan därför andra riskfaktorer få större inverkan vid beräkningen av riskprognosen. Vill man kontinuerligt följa hur ens kreditvärdighet hos UC påverkas av olika händelser kan man prenumerera på deras tjänst “Kreditkollen”.

Vanliga frågor

Är det lättare att få lån om man har ett överskott av kapital?

Ja, i vissa fall är det lättare att få lån om man har ett överskott av kapital. Med ett överskott av kapital blir din sammanräknade i din deklaration högre än annars. Ju högre din inkomst är, desto bättre är i regel dina chanser att få lån.

Kan överskott av kapital minska rätten till studiemedel?

Ja, överskott av kapital kan minska rätten till studiemedel om det tillsammans med överskott från tjänst och näringsverksamhet överstiger fribeloppet. Fribeloppet bestäms bland annat av din studietakt. Studiemedlen minskar med 61 % på den del av överskottet som överstiger fribeloppet.

Behöver mitt aktiebolag betala skatt på överskott av kapital?

Nej, ett aktiebolag behöver inte betala skatt på överskott av kapital. För aktiebolag och andra juridiska personer finns endast inkomstslaget näringsverksamhet. Ränteintäkter för en juridisk person ger inte överskott av kapital men däremot till ett skattepliktigt överskott som beskattas med 22 %.

Påverkar investeringssparkonto (ISK) överskottet av kapital?

Ja, ett investeringssparkonto kan påverka överskott av kapital. På ISK beräknas en årlig schablonintäkt på kapitalunderlaget (det genomsnittliga värdet på aktieinnehaven under året) som kan ge överskott av kapital. Räntesatsen i dagsläget är statslåneräntan plus 1 %-enhet, dock som lägst 1,25 %.

Här är ett exempel för att tydliggöra. Ditt aktieinnehav har haft ett genomsnittligt värde på 1 000 000 kr under året. Statslåneräntan har varit 0,5 %. Schablonintäkten blir då 1 000 000 x 0,015 = 15 000 kr som är en inkomst av kapital.

Du har inte haft några utgifter av kapital som du kan kvitta denna kapitalinkomst mot varför det uppstår ett överskott av kapital. På detta överskott betalar du 30 % skatt, d.v.s. 4 500 kr.