blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vilken Ränta har Skulder hos Kronofogden? (2024)

I den här artikeln förklarar Lånea hur ränta på skulder hos Kronofogden fungerar, hur mycket ränta som får tas ut samt hur du gör för att räkna ut ränta hos Kronofogden.

Sammanfattande fakta om ränta hos Kronofogden

  • Kronofogden tar inte ut någon egen ränta på skulder.
  • Dröjsmålsränta är Riksbankens referensränta + 8%, om inget annat avtalats.
  • Ursprunglig ränta + 8% + referensränta = skuldens ränta hos Kronofogden.
  • Skuldens avtalade räntesats kan gälla istället för ovanstående räntesats.
  • Dröjsmålsränta adderas till Kronofogdens skuldbelopp vid varje årsskifte.
  • Betalningar på skulden går först till att betala ränta och avgifter.
  • Ränta hos Kronofogden beräknas med formeln: (Skuldbelopp x ränta / 365) x antal dagar.
  • Det finns en räntekalkylator på Kronofogdens hemsida.
  • Skatteavdrag är möjligt för ränta på skulder hos Kronofogden.
  • Ränta kan öka skuldbeloppet hos Kronofogden vid varje årsskifte.

Vad är räntan hos Kronofogden?

Räntan hos Kronofogden är 0 %, då Kronofogden själva inte tar ut någon ränta på skulder hos dem. Däremot kan en fordringsägare (vanligtvis kreditgivare eller inkassobolag) ta ut dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan för en skuld uppgår till Riksbankens referensränta + 8 %-enheter om inget annat avtalats.

En skuld med en ursprunglig ränta på 7 % får då en ränta hos Kronofogden på 7 % + 8 % + referensräntan. Har en annan räntesats avtalats fram genom skuldens så kallade exekutionstitel, d.v.s. den som eller utslag som ligger till grund för verkställandet, gäller den avtalade räntan.

Ränta för betalningsförsening kan läggas till skulder hos Kronofogden

Ränta för betalningsförsening, så kallad dröjsmålsränta, kan åläggas skulder hos Kronofogden. Dröjsmålsränta debiteras av en borgenär och läggs på det ursprungliga skuldbeloppet. Debiterad dröjsmålsränta adderas till Kronofogdens skuldbelopp vid varje årsskifte.

Dröjsmålsräntan uppgår till Riksbankens referensränta + 8 procentenheter, såvida det inte finns villkor om annan räntesats i skuldens exekutionstitel. Finns det en avtalad dröjsmålsränta får den inte vara oskäligt hög, då räntan i det fallet kan bedömas som ogiltig om en tvist skulle uppstå.

Enligt konsumentkreditlagen får dröjsmålsränta för högkostnadskrediter inte överstiga referensräntan + 40 procentenheter. Med högkostnadskredit menas ett lån eller en kredit med en effektiv ränta över 30 procent.

Avräkning på skulder hos Kronofogden görs i första hand mot ränta

Avräkning på skulder hos Kronofogden görs i första hand mot den ränta och de eventuella avgifter som debiterats. Först efter att räntan är betald sker avräkning mot själva skuldbeloppet. Därför minskar inte det ursprungliga skuldbeloppet med motsvarande belopp som betalas in till Kronofogden.

Att avräkning av skulden i regel först sker mot ränta gör att grundskulden ofta finns kvar hos Kronofogden under lång tid. Det leder till att många personer med skulder hos Kronofogden får svårt att bli skuldfria och kan behöva leva med utmätning av lönen under flera år.

Så gör du för att räkna ut ränta hos Kronofogden

För att räkna ut ränta hos Kronofogden använder du formeln: (Skuldbelopp x ränta / 365) x antal dagar. En skuld på 150 000 kr, ursprungsränta på 7 % och ränta hos Kronofogden på 8,25 % får ett beräknat räntebelopp i kronor per år på (150 000 x 0,1525 / 365) x 365 = 22 875 kr.

Det går också att använda en kalkylator för att räkna ut räntan hos Kronofogden. På Kronofogdens hemsida finns en kalkylator för detta ändamål, men du kan även använda vår egen kalkylator för att räkna ut ränta.

Beräkna ränta på ränta för skulder hos Kronofogden

För att beräkna ränta på ränta för skulder hos Kronofogden kan du använda formeln: skuldbelopp x (1 + ränta) ^ antal år. En skuld på 100 000 kr som ligger hos Kronofogden i tre år med en ränta på 16 % ger ett totalt skuldbelopp inklusive ränta på ränta på 100 000 x (1 + 0,16) ^ 3 = 156 090 kr.

Vanliga frågor

Kan jag göra skatteavdrag för ränta på skulder hos Kronofogden?

Ja, du kan göra skatteavdrag för ränta på skulder hos Kronofogden. Skatteavdraget gäller dock bara skulder till företag och privatpersoner, inte för skulder till staten som exempelvis skatteskulder. För att ta reda på hur mycket ränta du betalat på dina skulder behöver du kontakta borgenären.

Uppfyller du kraven kan du normalt sett göra avdrag med 30 % av dina ränteutgifter upp till 100 000 kr. För ränteutgifter över 100 000 kr kan du göra skatteavdrag för ränta med 21 %.

Kan ränta öka mina skulder hos Kronofogden?

Ja, ränta kan göra din skuld hos Kronofogden större. Tar fordringsägaren ut ränta för skuldbeloppet adderas räntan till din totala skuld vid varje årsskifte. Därmed gör den debiterade dröjsmålsräntan att din skuld ökar, såvida du inte betalar av hela räntebeloppet under året.

Vilken ränta kan jag få på ett lån trots skulder hos Kronofogden?

Du kan få en ränta på mellan 5 – 21,95 % på ett lån trots skulder hos Kronofogden. Marginalen Bank erbjuder lån med bostaden som säkerhet till en snittränta på ca 5 % till personer med kronofogdeskulder. Hos NStart sätts räntan individuellt mellan 17,827,95 % på lån trots skulder hos Kronofogden.