blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Påminnelseavgift: Lagar & Regler för Betalningspåminnelser

Råkar man missa att betala en faktura kan det hända att man får en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Här går vi igenom vad en påminnelseavgift är, hur stor avgiften vanligtvis är och vilka lagar och regler som gäller för betalningspåminnelser.

Sammanfattande fakta om påminnelseavgift och betalningspåminnelser

 • En påminnelseavgift tas ut vid obetalda fakturor efter förfallodatum.
 • Påminnelseavgiften på förfalla fakturor får vara maximalt 60 kr.
 • Påminnelseavgiften regleras i lagen om ersättning för inkassokostnader.
 • För att en påminnelseavgift ska få tas ut måste det vara avtalat.
 • Maxbelopp för inkassoavgift är 180 kr.
 • Dröjsmålsränta kan tillkomma, men inte på påminnelseavgiften.
 • Påminnelse- och förseningsavgifter varierar mellan företag och privatpersoner.
 • En betalningspåminnelse medför inte en betalningsanmärkning.

Vad är en påminnelseavgift?

En påminnelseavgift är en avgift som en borgenär (fordringsägare) kan ta ut om en gäldenär (låntagare) inte betalat sin faktura innan förfallodatum. Behöver borgenären skicka en betalningspåminnelse kan en påminnelseavgift tas ut. Avgiften för en vanlig betalningspåminnelse får vara högst 60 kr.

Lagar och regler för betalningspåminnelser och avgifter

Regler kring betalningspåminnelser och påminnelseavgifter finns beskrivna i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. I lagen regleras bland annat:

 • När en påminnelseavgift får tas ut.
 • Hur hög en påminnelseavgift får vara.
 • Om kreditgivaren får ta ut ränta på påminnelseavgiften.

Långivaren får endast ta ut påminnelseavgift om det finns avtalat

För att en borgenär (långivare) ska kunna ta ut en påminnelseavgift måste avgiften vara avtalad redan från början. Du som kredittagare måste alltså ha tillgång till information om huruvida påminnelseavgift debiteras vid försening eller inte redan innan ett avtal ingås.

Finns inte påminnelseavgiften reglerad i lånevillkoren får därmed inte heller en långivare ta ut en sådan. Villkoren får heller inte vara utformade så att låntagaren kan tvingas betala en högre påminnelseavgift än lagen säger. Tar långivaren ändå ut en högre avgift är avtalsvillkoret ogiltigt.

Det finns ett lagstadgat maxbelopp för påminnelseavgifter

När en betalningspåminnelse på en förfallen faktura skickas ut får påminnelseavgiften som högst vara 60 kr. Mer än så får en leverantör eller långivare inte ta ut för samma faktura. Skickas fler betalningspåminnelser ut på samma faktura får alltså inga ytterligare avgifter tas ut på dessa.

Betalas inte fakturan trots påminnelser lämnas skulden vanligtvis vidare till inkasso. Då tillkommer även en inkassoavgift om 180 kr. Upprättas en avbetalningsplan mellan kreditgivare och kredittagare är kredittagaren även skyldig att betala en avgift för detta på max 170 kr.

Sammanfattning av maxbelopp för påminnelseavgifter

 • Betalningspåminnelse: 60 kr
 • Inkassoavgift: 180 kr
 • Upprättande av avbetalningsplan: 170 kr

Dröjsmålsränta kan tillkomma men inte på påminnelseavgiften

Om en skuld inte betalas i rätt tid och förfallodatum passerats kan ett företag ta ut dröjsmålsränta på det förfallna skuldbeloppet. Har en påminnelse skickats där fakturabeloppet inkluderar en påminnelseavgift får inte ränta tas ut för den del som utgör påminnelseavgift.

Dröjsmålsränta kan finnas angiven i villkoren när man ingår ett kreditavtal. Finns det inget avtal om ränta har ändå kreditgivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Lagen säger att dröjsmålsränta får debiteras med Riksbankens referensränta + 8 procentenheter.

Olika regler gällande påminnelseavgifter för privatpersoner och företag

Reglerna kring påminnelseavgifter ser något annorlunda ut för affärsrelationer mellan två näringsidkare jämfört med konsumentkrediter. Ett företag som erbjuder krediter till andra företag kan ta ut en förseningsavgift om 450 kr vid sen betalning. Det är dock inte tillåtet för konsumentkrediter.

Trots att de inte får finns det ändå kreditgivare som försöker ta ut extra påminnelseavgifter vid sen betalning. Saken har prövats i domstol vid ett flertal tillfällen, och praxis är att man som privatperson inte är skyldig att betala förseningsavgift på 450 kr.

En betalningspåminnelse innebär inte en betalningsanmärkning

Att du fått en betalningspåminnelse innebär inte att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning får du först när skulden gått vidare till Kronofogden. Du får normalt sett en rad uppmaningar att betala din skuld innan den når Kronofogden.

Nedan kan du se hur ordningsföljden för skuldindrivning vanligtvis ser ut:

 1. Första fakturan skickas: Kreditgivaren skickar originalfakturan med bl.a. information om sista förfallodag.
 2. Betalningspåminnelse skickas: Är skulden inte betald innan sista förfallodag får du normalt sett minst en betalningspåminnelse.
 3. Skulden lämnas till inkasso: Har skulden trots påminnelser ännu inte reglerats lämnas den över till inkasso.
 4. Kronofogden tar över ärendet: I ett sista skede går skulden vidare till Kronofogden som tar över indrivningen av pengarna. Det är också i detta steg som eventuella betalningsanmärkningar uppkommer.

Andra avgifter för att låna

Det finns även andra avgifter för lån som en del långivare väljer att ta ut även om skulden inte förfallit till betalning.

Dessa är andra avgifter för att låna:

 • Uppläggningsavgift: Avgift för att administrera och lägga upp lån.
 • Aviavgift: Månatlig kostnad för fakturering av lån.
 • Ränta: Låneavgift som anges i procent av lånebeloppet per år.

Vanliga frågor

Vad innebär en betalningspåminnelse?

En betalningspåminnelse är, precis som ordet antyder, en påminnelse om att betala en förfallen skuld. Betalningspåminnelsen skickas ut av kreditgivaren och innehåller uppgifter att skulden förfallit och inte är reglerad. Finns avtal om påminnelseavgift kan denna läggas till på fakturabeloppet.

Hur mycket är en påminnelseavgift?

En påminnelseavgift får enligt lag vara på max 60 kr om det inte finns särskilda skäl att ta ut andra belopp. Exempelvis tar CSN ut en påminnelseavgift på 450 kr, trots att de vänder sig till privatpersoner.

CSN tar också ut ytterligare 450 kr när de skickar ut en ny betalningspåminnelse. Att ta ut en ny påminnelseavgift för samma skuld är även det något som normalt sett inte är tillåtet.

Hur många betalningspåminnelser får man?

Det vanliga förfarandet är att man får minst en betalningspåminnelse om man är sen med att betala sin faktura. Vissa kreditgivare väljer att skicka två påminnelser, men du behöver bara betala en påminnelseavgift.

Hur många påminnelser en kreditgivare ska skicka finns inte reglerat i lagtext. Det hör dock till god inkassosed att först försöka uppmana konsumenten att betala sin skuld innan fakturan skickas vidare till inkasso.

När får ett företag skicka en faktura med påminnelseavgift?

Ett företag får skicka en faktura med påminnelseavgift efter att en obetald skuld förfallit till betalning, förutsatt att påminnelseavgiften finns reglerad i kreditavtalet. Har företaget inget lånevillkor kring påminnelseavgift får heller ingen sådan tas ut.

Varför har jag fått en betalningspåminnelse när jag har betalat fakturan?

Du kan ha fått en betalningspåminnelse på en faktura du redan har betalat om kreditgivaren inte hunnit registrera betalningen innan påminnelsen skickades ut. I så fall kan du kontakta kreditgivaren för att kontrollera att pengarna kommit in. Du slipper då normalt sett att betala påminnelseavgiften.