blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är en Lånerådgivare, och är det säkert att Använda en?

Många kreditgivare erbjuder lånerådgivning i samband med att man ansöker om ett lån. I den här artikeln ger Lånea svar på vad en lånerådgivare är, vilka regler rådgivaren ska följa samt om det är säkert att ta råd från en lånerådgivare.

Sammanfattande fakta om lånerådgivare

 • En lånerådgivare hjälper låntagare att hitta det mest lämpliga lånet.
 • Lånerådgivning är reglerat och övervakas av Finansinspektionen.
 • Lånerådgivare ska tillämpa reglerna i konsumentkreditlagen.
 • Lånerådgivare måste agera enligt god kreditgivningssed.
 • Lånerådgivarens lämplighet ska prövas genom ett externt kunskapstest.
 • Lånerådgivare ska rekommendera lån som är lämpliga för konsumenten.
 • Lånerådgivare får inte påverkas av eventuell provision från långivare.
 • Användning av en lånerådgivare anses säkert på grund av befintlig reglering.
 • Varje kommun har en budget- och skuldrådgivare som kan ge råd om lån.

Vad är en lånerådgivare?

En lånerådgivare är en person som arbetar med upplysning och finansiell rådgivning på ett kreditgivningsföretag eller en låneförmedling. Lånerådgivarens uppgift är bl.a. att bistå företagets kunder med information och vägledning för att hitta det mest lämpliga lånet för låntagarens ändamål.

Lånerådgivning kräver inget särskilt tillstånd men omfattas av tillsyn

Det krävs inget särskilt tillstånd för att bedriva lånerådgivning till konsumenter. Däremot krävs tillstånd hos Finansinspektionen för att lämna eller förmedla konsumentkrediter. Finansinspektionen bedriver också tillsynsarbete över de kreditgivare som har tillstånd hos dem.

Kreditinstitut får enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i sin verksamhet lämna ekonomisk rådgivning. Denna del av verksamheten omfattas därmed även den av Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Vilka lagar och regler ska en lånerådgivare följa?

Det finns flera lagar och föreskrifter som reglerar hur en lånerådgivare ska eller bör agera i mötet med en konsument. Nedan går vi igenom några av de lagrum och riktlinjer som behandlar lånerådgivning:

 • Lånerådgivare ska tillämpa konsumentkreditlagen.
 • Konsumentverkets allmänna råd bör följas av lånerådgivare.
 • Lånerådgivare bör följa Finansinspektionens vägledning.

Lånerådgivare ska tillämpa konsumentkreditlagen

En kreditgivare måste enligt konsumentkreditlagen iaktta god kreditgivningssed i samband med att en person ansöker om lån. Det innebär bl.a. att låntagaren har rätt att få de förklaringar som krävs för att förstå omfattningen av låneavtalet.

Det är Konsumentverket som har tillsynsansvar för efterlevnaden av konsumentkreditlagen.

Lånerådgivare bör följa Konsumentverkets allmänna råd

Enligt Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter bör en lånerådgivare avråda en konsument från att ta en kredit som är direkt ofördelaktig. Det kan t.ex. handla om fall där risken för överskuldsättning är stor.

I Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter anges att personal som arbetar med lånerådgivning måste ha tillräcklig och relevant kunskap. Det är långivarens skyldighet att personalen får den kunskap de behöver.

En lånerådgivares lämplighet ska prövas genom ett kunskapstest. Kunskapstestet ska vara utformat av en extern och oberoende part, alternativt ha godkänts av en oberoende granskare. Enligt de allmänna råden ska också lånerådgivare få praktisk kunskap och erfarenhet av rådgivning.

Lånerådgivare bör följa Finansinspektionens vägledning

Även i FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden sägs att en kreditgivare bör avråda konsumenter från vissa krediter som kan vara olämpliga beträffande kredittyp eller återbetalningstid. Lånerådgivaren ska också beakta låntagarens förutsättningar att förstå den information som lämnas.

Vidare ska lånerådgivaren endast rekommendera produkter anpassade för konsumentens målgrupp. Vilka produkter som rekommenderas ska heller inte påverkas av om kreditgivaren får ersättning för att sälja en viss typ av produkter.

Är det säkert att använda en lånerådgivare hos en låneförmedling?

Att som konsument använda en lånerådgivare när man ansöker om lån via en låneförmedlare kan betraktas som säkert på grund av de regleringar som finns. Eftersom lånerådgivare är skyldiga att ge rekommendationer till konsumentens fördel är det i regel bra att lyssna på deras råd.

Däremot kan det finnas anledning att ifrågasätta om man som konsument bör följa de råd som ges angående försäkringar. En lånerådgivare som arbetar på en låneförmedling betalas ofta höga provisioner för att förmedla vissa försäkringar i samband med att lån beviljas.

Alla kommuner har en form av lånerådgivare

I varje kommun finns en form av lånerådgivare tillgänglig för att ge stöd till skuldsatta invånare med ekonomiska svårigheter. Tjänsten kallas budget- och skuldrådgivare, och finns även till för att ge allmänna råd om privatekonomi. Att vända sig till en budget- och skuldrådgivare är kostnadsfritt.

Här nedan kan du läsa mer om vad kommunernas lånerådgivare kan hjälpa till med:

 • Kommunens lånerådgivare kan hjälpa till vid skuldsanering.
 • Personer som ska ta lån kan få hjälp av kommunens lånerådgivare.

Kommunens lånerådgivare kan hjälpa till vid skuldsanering

För personer med skulder hos Kronofogden i behov av skuldsanering kan budget- och skuldrådgivaren hjälpa till med ansökan. Rådgivaren finns också med som stöd under hela processen.

Även hårt skuldsatta personer som inte vill eller kan få skuldsanering kan få hjälp att på egen hand ordna upp sin ekonomi. Budget- och skuldrådgivaren kan då bistå med hjälp att få till avbetalningsplaner samt upprätta en hållbar hushållsbudget.

Personer som ska ta lån kan få hjälp av kommunens lånerådgivare

I samband med att en person ska ta lån för att göra större inköp, t.ex. bil eller hus, kan kommunens lånerådgivare hjälpa till med vägledning. Man kan också få hjälp med att upprätta en opartisk kostnadskalkyl.

Att behöva vända sig till en budget- och skuldrådgivare kan vara genant för vissa personer. Kom ihåg att rådgivaren har full tystnadsplikt och att ingen utomstående får reda på vad som tas upp under ett möte.

Vanliga frågor

Bör man ta råd från en lånerådgivare när man ansöker om lån?

Ja, när man ansöker om lån bör man följa de råd en lånerådgivare ger kring vilket lån som anses vara det mest lämpliga. Lånerådgivning omfattas av lagar och regler kring vilka råd som får ges. En lånerådgivare måste t.ex. rekommendera det mest fördelaktiga lånet till en konsument.

Vad kan en lånerådgivare hjälpa till med?

En lånerådgivare kan hjälpa till med att välja det lån som passar en låntagares individuella förutsättningar. Lånerådgivare har en rad regler de ska följa och har krav på sig att rekommendera det mest förmånliga lånet.