blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är Effektiv Ränta? Förklaring och Exempel (2024)

I den här artikeln förklarar Lånea vad effektiv ränta är och hur den beräknas. Vi beskriver också hur effektiv ränta fungerar för olika typer av lån.

Sammanfattande fakta om effektiv ränta

 • Effektiv ränta visar totalkostnad för lån per år inklusive avgifter.
 • Effektiv ränta anges per år och blir inte rättvisande för korta lån.
 • I effektiv ränta inkluderas nominell ränta samt eventuella avgifter.
 • Effektiv ränta är bättre än nominell ränta för att jämföra lånekostnad.
 • Långivare ska visa effektiv ränta enligt konsumentkreditlagen.
 • Effektiv ränta varierar för olika lån, t.ex. SMS lån, privatlån och bolån.
 • SMS lån har ofta hög effektiv ränta p.g.a. avgifter och kort löptid.
 • Privatlån och bolån har relativt låg effektiv ränta.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är en räntesats som beskriver totalkostnaden för ett lån per år i relation till lånebeloppet. Utöver låneränta inkluderar effektiv ränta även andra lånekostnader, t.ex. uppläggnings- och aviavgift. Effektiv ränta gör det därför enkelt att jämföra kostnaden för lån med olika avgifter.

För lån med kort löptid kan dock effektiv ränta ge en snedvriden bild av den totala lånekostnaden. Den effektiva räntan på vissa typer av lån kan uppgå till flera 1 000 %, trots att du inte betalar 1 000 % av lånebeloppet i ränta.

Så beräknar du effektiv ränta på lån

När du beräknar effektiv ränta på lån måste du beakta lånets totala kostnader samt antal betalningstillfällen. Ett lån på 10 000 kr, ränta 10 %, startavgift 300 kr och löptid 12 månader får en effektiv ränta på 16,9 %. Det enklaste sättet att beräkna effektiv ränta är att använda en räntekalkylator.

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är framförallt att nominell ränta endast avser räntekostnaden för att låna pengar. Effektiv ränta tar hänsyn till samtliga kostnader för ett lån, d.v.s. både nominell ränta och eventuella avgifter. Se: skillnad mellan nominell och effektiv ränta.

Effektiv ränta är bättre än nominell ränta för att jämföra lånekostnad

Den effektiva räntan ger en tydligare bild av den totala kostnaden för att låna pengar än vad den nominella räntan gör. Därför är effektiv ränta ett bättre mått än nominell ränta för att jämföra olika lån med varandra.

Enligt konsumentkreditlagen ska alla långivare visa den effektiva räntan genom ett representativt exempel för att tydliggöra lånekostnaden för låntagare. Ett lån med avgifter kan t.ex. ha en högre effektiv ränta än ett avgiftsfritt lån, även om den nominella räntan för det avgiftsbelagda lånet är lägre.

Effektiv ränta på olika typer av lån

Effektiv ränta kan variera för olika typer av lån. SMS lån har ofta en hög effektiv ränta som kan uppgå till över 1 000 %, medan privatlån vanligtvis har en effektiv ränta som ligger något högre än den nominella räntan. Effektiv ränta på bolån ligger normalt sett nära den nominella bolåneräntan.

Nedan kan du hitta mer information om hur det fungerar med:

 • Effektiv ränta på SMS lån.
 • Effektiv ränta på privatlån.
 • Effektiv ränta på bolån.

Effektiv ränta på SMS lån

Effektiv ränta på SMS lån är ofta högre än för till exempel privatlån. Det beror på att SMS lån vanligtvis är på små belopp, har en hög nominell ränta i kombination med avgifter och läggs upp med kort återbetalningstid. Den effektiva räntan på SMS lån kan uppgå till över 100 %, ibland över 1 000 %.

Exempel: Effektiv ränta på SMS lån

Tabell 1: Exempel på effektiv ränta för ett SMS lån på ett litet belopp med kort löptid och fasta avgifter.
Lånebelopp5 000 kr
Återbetalningstid6 månader
Nominell ränta39 %
Uppläggningsavgift395 kr
Aviavgift39 kr
Månadsbelopp att betala970 kr
Totalkostnad ränta + avgifter1 213 kr
Effektiv ränta123,68 %

Som tabell 1 visar kan effektiv årlig ränta på SMS lån vara mycket hög. Att den effektiva räntan för ett SMS lån uppgår till över 100 % betyder dock inte att du betalar 100 % av lånebeloppet i räntekostnad. Anledningen är att effektiv ränta beräknas per år, trots att lånet betalas tillbaka tidigare.

Effektiv ränta på privatlån

När det gäller privatlån är den effektiva räntan vanligtvis lägre än för SMS lån. Privatlån har en förhållandevis låg nominell ränta och beviljas på stora belopp, där avgifterna i relation till lånebeloppet blir försumbara. Sammantaget gör det att den effektiva räntan på privatlån blir relativt låg.

Exempel: Effektiv ränta på privatlån

Tabell 2: Exempel på effektiv ränta för ett privatlån med tillkommande uppläggningsavgift och aviavgifter.
Lånebelopp100 000 kr
Återbetalningstid96 månader
Nominell ränta7 %
Uppläggningsavgift395 kr
Aviavgift39 kr
Månadsbelopp att betala1 402 kr
Totalkostnad ränta + avgifter35 024 kr
Effektiv ränta8,18 %

Som tabell 2 visar blir den effektiva räntan endast 1,18 procentenheter högre än den nominella räntan. Det beror på att avgifterna endast utgör en liten del av lånebeloppet.

Effektiv ränta på bolån

Den effektiva räntan på ett bolån ligger normalt sett i nivå med den nominella bolåneräntan. Det beror på att bolån i regel är på stora belopp, där avgifterna blir låga i relation till lånebeloppet.

Exempel: Effektiv ränta på bolån

Tabell 3: Exempel på effektiv ränta på bolån.
Lånebelopp2 125 000 kr
Återbetalningstid50 år
Nominell ränta2 %
Uppläggningsavgift395 kr
Aviavgift39 kr
Summa avgifter under lånets löptid23 400 kr
Effektiv ränta2,04 %

Som tabell 3 visar påverkar inte låneavgifter den effektiva räntan på ett bolån i någon större utsträckning. Det beror på att avgifterna är obetydliga jämfört med storleken på lånebeloppet.

Vanliga frågor

Är total ränta och effektivränta samma sak?

Ja, total ränta och effektivränta är samma sak. Båda termerna beskriver den totala årskostnaden för ett lån uttryckt i procent. Det innebär att total ränta och effektivränta tar hänsyn till om det tillkommer t.ex. uppläggningsavgift eller aviavgifter på ett lån.

Vad är skillnaden mellan kreditränta och effektiv ränta?

Skillnaden mellan kreditränta och effektiv ränta är att kreditränta endast motsvarar själva räntekostnaden för ett lån. Den effektiva räntan inkluderar både räntekostnader och övriga lånekostnader, såsom fasta avgifter.

Eftersom effektiv ränta tar hänsyn till avgifter och antal betalningstillfällen är den effektiva räntan på ett lån vanligtvis högre än krediträntan.

Vad är skillnaden mellan kalkylränta och effektiv ränta?

Skillnaden mellan kalkylränta och effektiv ränta är att kalkylränta används av banker som en schablonränta i bolånekalkyler. Effektiv ränta används istället för att beskriva totala lånekostnader uttryckt i procent av ett lånebelopp.

Vad är skillnaden mellan enkel och effektiv ränta?

Skillnaden mellan enkel och effektiv ränta är att enkel ränta avser ränta för en viss period utan hänsyn till andra kostnader. Enkel ränta kan därmed sägas vara motsatsen till effektiv ränta, som istället avser ränta per år inklusive samtliga lånekostnader.

Vad är skillnaden mellan rörlig och effektiv ränta?

Skillnaden mellan rörlig och effektiv ränta är att en rörlig ränta endast avser ränteutgifter för ett lån, medan effektiv ränta väger samman alla utgifter för ett lån. Rörlig och effektiv ränta utesluter dock inte varandra, då ett lån alltid har en effektiv ränta.